.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ban Giám hiệu

21-09-2020

BAN GIÁM HIỆU

 

PGS.TS. VÕ NGỌC HÀ
HIỆU TRƯỞNG

Email: vongocha@tgu.edu.vn

Hiệu trưởng

Là người đại diện theo pháp luật, Chịu trách nhiệm về toàn bộ các mặt tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tiền Giang trước pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Là chủ tài khoản, là người phát ngôn chính thức của trường.

Phụ trách chung tất cả các đơn vị trực thuộc trường; trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác khối Tổ chức - Hành chính, Thanh tra - Pháp chế, Tài chính - Tài sản và Cơ sở vật chất. Bao gồm các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài vụ, Phòng Thanh tra - Pháp chế và Phòng Quản trị - Thiết bị.

Tiến sĩ LÊ HỮU HẢI
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Email: lehuuhai@tgu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của các đơn vị: Các khoa, bộ môn trực thuộc trường; Phòng Quản lý đào tạo; Phòng Công tác sinh viên; Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh.

Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện và phụ trách: Công tác đào tạo, công tác sinh viên, tư vấn tuyển sinh; công tác an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, công tác tư vấn, giáo dục pháp luật trong HSSV; công tác Bảo hiểm y tế, khám sức khỏe, điều trị ban đầu cho HSSV; hoạt động của Ban Liên lạc Cựu sinh viên Trường.

Phụ trách hoạt động của BCH Quân sự Trường, ĐTN CSHCM, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh.

Tiến sĩ LÊ MINH TÙNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Email: leminhtung@tgu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của các đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Phòng Giáo dục thường xuyên.

Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện và phụ trách: Công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác Hợp tác quốc tế và NCKH của CCVC và HSSV; công tác thông tin và thư viện; liên kết đào tạo sau đại học; liên kết đào tạo từ trình độ đại học trở xuống; các lớp bồi dưỡng ngắn hạn; hoạt động dịch vụ; hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ.